RODO

Klauzura zgody na przetwarzanie danych osobowych


1. Podmioty tworzące markę G&G Nieruchomości:
Grim Nieruchomości Sławomir Grim
Teodora Śliwińskiego 9/12, 81-198 Pogórze
NIP: 642-303-71-37


oraz


Getpol Grzegorz Żynda
Wawelska 33/6, 80-034 Gdańsk

NIP: 957-057-52-39


Przetwarzają dane osobowe dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przedstawienia oferty oraz pośrednictwa w zakupie, sprzedaży, wynajmie oraz najmie nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.)

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zgodne z prawdą

3. Grim Nieruchomości i Getpol zobowiązują się do usunięcia danych do końca roku kalendarzowego w którym umowa pośrednictwa kończy się lub wygasa.
W przypadku braku umowy pośrednictwa z kupującym/najemcą dane również są usuwane do końca roku kalendarzowego.

4. Odbiorcami danych mogą być również:

- Biura rachunkowe firmy Grim Nieruchomości oraz Getpol
- Kancelarie notarialne obłsługujące transakcje
- Podmioty współpracujące z firmą Grim Nieruchomości oraz Getpol w zakresie obrotu
  nieruchomościami, pośrednictwem finansowym oraz lokalni deweloperzyPrawo osoby, której dotyczą dane osobowe1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.


2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.


3. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia.


4. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu Administratorowi.


5. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, które dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

Facebook Instagram YouTube